സമസ്ത പൊതുപരീക്ഷ ഫലം | Samastha Pothu Pareeksha Result

അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യുജി / പിജി ഡിഗ്രി നവംബര് & ഡിസംബര് 2018 പരീക്ഷാ ബോര്ഡ് ടൈം ടേബിള് പ്രഖ്യാപിക്കും .കൂടുതല് വിശദാംശങ്ങള് ഉടന് ലഭിക്കും. 2018 നവംബർ-ഡിസംബർ മുതൽ നടക്കുന്ന നാലാം, ഏഴ് സെമസ്റ്ററുകളിലായി മൂന്നാം നാലാം, ഏഴ് സെമസ്റ്ററുകളിൽ നടക്കുന്ന അണ്ണാ സർവകലാശാല ബി.ഇ, ബി.ടെക്, എം.ടെക് പരീക്ഷ. അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ നവംബർ / ഡിസംബർ 2018 മുതൽ അവരുടെ ടൈം ടേബിൾ / ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. 

Samastha Kerala Islam Matha Vidyabhyasa Board Exam Time Table 2019

Kozhikode: Samastha Kerala Islam Education Board published a public opinion poll. The results published on Monday are available on the official website. results.samastha.info. The result is available on the website. Account of approximately two million students across the entire madrassa elutiyittuntennan. Samastha Kerala Islam Matha Vidyabhyasa Board Exam Time Table 2019. 

Samastha Pothu Pareeksha Result

Samastha Pothu Pareeksha Result

The results of the SSLC and Plus Two exams in Kerala are also revealed. Those who wrote the thirteen madrasa public exam in 2019 will be able to know the results. Result can be downloaded and received. The website www.samastha.info/ also knows the results. 

സമസ്ത പോതിൽ പെരിഷ്ഷ ടൈം ടേബിൾ

യുജി / പിജി ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ സെമെസ്റ്റർ വൈസ് പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ PDF ഫോർമാറ്റിൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ, പാറ്റേൺ, സെന്റർ, സിലബസ് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ വിശദമായി ലഭിക്കും. 

Samastha Pothu Pareeksha Time Table 2018-2019

Students, mu’allinkaleyum, parents, school management and the office bearers of Sunni bargains Board of Education President A P Bakr Musliyar, general secretary of the ke.ke.ahmad child Musliyar. Samastha Pothu Pareeksha Time Table 2018-2019. The chairman of the examination section of the abubakkarmalavi Thaliparamba P, K, K, A, and Board Secretary Prof Abdul Hameed Sahib is especially appreciated. 

Samastha Exam Time Table 2019 – Madarsa

Kozhikode: Samastha Kerala declared the results of the general examination conducted by the Board of Educational Affairs of Kerala. The examination board will be held on April 14th, 15th at Kerala, Karnataka, Lakshadweep and Andaman and April in Tamil Nadu and Pondicherry. 

Pothu Pareeksha Result – samastha.info

How To Check Kerala Samastha Result 2019 Madrasa Wise

  • Kerala board has released the Samastha Result 2019 Madrasa online. Therefore, to check Samastha Result 2019 Madrasa, you can follow the steps as given below:
  • Firstly, make a visit on the official website and then click on the results section. 
  • As you click click on the link of the result available on this page, you will be redirected to the result page. 
  • After the page loaded, click on the result year and they ask some details too. 
  • Here you have to enter your type of exam, select year, select class, and the Madrasa Registration number.
  • After entering correct details, your result will now load on the computer or mobile screen. 
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *